احمد حسینی
آفرین به این تدبیر
زمان انتشار: 14 دي 1395 ساعت 01:09:00
تعداد بازدید: 486
تمامي کسانی كه بر سر خوان گسترده ناشي از تحريم هــا و فروش تحقير آميــز درآمد نفت و دلال بازی حاصل از آن ، به خوشــي روزگار مي گذراندند  و از حال و روز   مردم كوچه و  بازار غافل بودنــد، با توجــه و دقت در ا ين عملكرد نكبت بار بايــد بارها و بارها از پيشــگاه اين مردم شــريف عذرخواهي كنند.
تحليل مســتند مشــاور ارشــد رئيس جمهور از شــرايط اســفناک و تحقيرآميــز فروش نفت ايران در دولــت قبل، اگرچه با عصبانيت جناح مخالف دولت، رو به رو شــد ولي همين عكس العمل ها نشان مي دهد كه دولت يازدهم بايد اين سياست منطقي و ضروری را  حداقل در ماه های باقيمانده در دستور کار رسانه ای خود قرار دهد. سئوال بسياری از مردم اين اســت كه چرا اين افشــاگری ها و بيان واقعيات تلخ عملكرد غلط گذشــته، زودتر و بيشتر صورت نگرفت؟ اين گفته درست كه: «عده ای با تحريم ها منافع ايران را غارت كردند»، مي تواند آدرســي باشــد برای شناخت دلواپســي و كينه تممl نشــدني جرياني خاص با دستاوردهای برجام اینکه: «برندگان تحريم رژيم غاصب صهيونيستي آل سعود در خارج و دلالان فروش- نفت كه بابك زنجاني تنها يكي از آنهاســت در داخل كشور هستند»، را باز مي تواند نشانه ای برای سازماندهي همه جانبه عليه دولت آقای روحاني و متوقف كردن برنامه های دولت او دانست. و بالاخره ا يــن جمله كه: «بازندگان تحريم همه ملت ايران و جمعيت بيكار تحصيلكرده ماست. خانواده هايي كه در فقر مي سوزند يا بيماراني كه نمي توانســتند به داروهای خود دسترسي داشته باشند. ريشه های اصلي نابســاماني اقتصادی و  معيشــتي اين مردم شريف را مي توان به روشني شناسايي نمود.
 
اينگونــه ســخن گفتــن كــه در آن هيچ شــائبه سياســي كاری يا عوام فريبي ديده نمي شــود، پاســخ اميدآفريني به افــكار عمومي و تقويت پشــتوانه های مشــروعيت و مقبوليت دولت تدبير و اميد اســت. و از طــرف ديگــر افرادی كه در يك هفته گذشــته با برخــوداری از تريبون های پرمخاطب و گســترده بیت المال ،هرچه در توان داشــتند بــرای تخريب دولت بكار گرفتند و دولت را متهــم به كم كاری و بي توجهی به مشــكلات بيكاری و اعتياد و آسيب های اجتماعي نمودند بار ديگر دچار شــرمندگي آنچه طي  ســال های نه چندان دور به ســر اين مردم و كشــور آوردند، نمود. تمامي کسانی كه بر سر خوان گسترده ناشي از تحريم هــا و فروش تحقير آميــز درآمد نفت و دلال بازی حاصل از آن ، به خوشــي روزگار مي گذراندند  و از حال و روز   مردم كوچه و  بازار غافل بودنــد، با توجــه و دقت در ا ين عملكرد نكبت بار بايــد بارها و بارها از پيشــگاه اين مردم شــريف عذرخواهي كنند  و به انتخــاب آنها احترام بگذارند در  مقابل خواســت مردم تســليم باشند و روحيه مذموم ادامه طلب كاری ها  و تخريب  را كنار بگذارند.
 
در پايــان از آقای روحاني انتظار مي رود عملكرد دولت خود و مقايســه وضعيت كنوني با آنچه در گذشــته بود, مدير ارشــد خود را بيشــتر به ارائه اينگونه تحليل های منطقي  و مردم پســند، وادار نمايند. دولت يازدهم ناگفته های فراوان و مستندی از عملكرد بي سابقه، اســلاف خود دارد، پس  آنها  را برای چه زماني گذاشته است؟ اگر يك صدم ا ين كــجروی ها و انحرفات مفســدانه، در اختيا جريان مخالف بود، آسمان را به زمين دوخته بودند؛ زيرا نا كه همه مهارت و شعبده شان وارونه جلوه دادن حقايق و موفقيت های رقيب است، و بلدند از هيچ همه چيز بسازند، قطعا اگر خطايي مي ديدند. سر از پا نمي شناختند. بــه هر حال این  رویکرد دولت را بايد به فال نيــك گرفت و به ادامه شجاعانه آن تشويق و ترغيب نمود. 
 
 
 

 

کد امنیتی:   
 [1 نظر]

بدون نام
Iran, Islamic Republic of
14 دي 1395   ساعت: 09:31:25

دقیق و قابل توجه

 
لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام