راشدانصاری(خالوراشد)
بخشی دیگر از تک بیت های راهنمایی و رانندگی و...
زمان انتشار: 9 خرداد 1396 ساعت 19:21:31
تعداد بازدید: 418
در صدور جواز مرگ گوید:
 
این که می گیری عزیزِ من گواهینامه است
این جوازِ مرگِ سرعت های نامحدود نیست!
&&&&&&&&&&
 
در سبقت گرفتن بی جا
 
سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز
مُرده آن است که هی سبقت بی جا گیرد!
&&&&&&&&&&
 
در دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن
 
اندکی آهسته تر رانندگی کن نازنین
دیرتر رفتن به منزل از نرفتن بهتر است...
&&&&&&&&&&
 
در راندن داریم تا راندن!
 
قسم به هر چه الاغ است ، راندنِ ماشین
قبول کن که همانند خرسواری نیست!
&&&&&&&&&&
 
در توصیه به پلیس گوید:
 
برای این که رعایت کنم از این لحظه
بیا و جانِ عزیزت مرا جریمه بکن!!
&&&&&&&&&&
 
در رعایت قانون!
 
خیال کرده تخلف برای ما سخت است
بیا در عین رعایت بِران اگر مَردی!
&&&&&&&&&&
 
در سلام دادن از ترس!
 
در خیابان بنده از ترس جریمه ناگهان
می فرستم بر پلیسِ مهربان صدها درود!
&&&&&&&&&&
 
در ترمز کردن های بی مورد!
 
تند می رانی و بی هنگام ترمز می کنی
گاه گاهی فکر ماشین های پُشتی نیز باش!
&&&&&&&&&&
 
در نکوهش حرف زدن!
 
پشت فرمان صحبتِ بی جا فراوان می کنیم
حمل مان خوب است اما نَقل مان عالی تر است!
 
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام