راشد انصاری(خالوراشد)
اشتراکی/ راشد انصاری(خالوراشد)
زمان انتشار: 10 مرداد 1396 ساعت 10:36:47
تعداد بازدید: 1469
می توانی وکیل خود باشـــی
زن خود، زن ذلیل خود باشی!
مرد بودن به تار مو بند اســت
فکر ریش و سبیل خود باشی
راست قامت بمان و کار آمـــد
سعی کن دسته بیل خود باشی!
مرشــد و زورخانه و گـود  و
تخته، کباده، میل خود باشی
گر مزاجت دچار سردی شـد
فلفل و زنجبیل خود باشـی!
گیر بی خود به این و آن ندهی
سوژه ی قال و قیل خود باشی
توی کشور بَدل فراوان است
بدل بـی بدیل خود باشـــی
گرگ بودن چــه لذتـی دارد؟
کاش چوپان ایل خود باشی
بین خر پیشــه گان بی بتــه
خودت اسب اصیل خود باشی
طرح تخریب خویش را بدهی
کعبه باشی و فیل خود باشی
می شود پیشـــوای مقتــدر
عده ای از قبیل خود باشی
محض خنده دو روز فرعون و
بعد یک روز نیل خود باشی
بی خیالش که میوه کمیاب است
آلبالو، شلیـل خود باشـــی
مطلقــا گرد عاشــقی نروی
پیله ی خود، زگیل خود باشی
به خودت گاه گاه رشوه دهی
پول چایی، شیتیل خود باشی
بعد هر تهمـتی خــودت باید
بی ادله ، دلیل خود باشـی!
به خودت گاه گاه حمله کنی
قاتل خود، قتیل خود باشـی
بعد از آن هم به عشق آزادی
شاکی از من ، کفیل خود باشی
از خودت سرنگون شوی ، بعدش
دست و پای علیل خود باشی
هی بگویی که ما چنین بودیم
مست و محو فسیل خود باشی
سر به بت های ذهنی ات بزنی
می توانی خلیــل خود باشی
کم به کوکای من نگاه کنــی
چشمه ی سلسبیل خود باشی
آب کـُـر را اگـر نمـی یابــی
فکر آب قلـــیل خود باشــی!
بی خیــــال دوبیــــتی مردم
فکر بحر طویل خود باشـــی!
می توانی... ولی بیا و بکوش
توی جو طویله خود باشــی!
باهمکاری  فخرالدین زارعی- عبدالرضا قیصری
 


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال