مشاوران کمیته ی بانوان و خانواده شورای اسلامی شهرلار، انتخاب شدند
زمان انتشار: 22 دي 1396 ساعت 18:42:40
تعداد بازدید: 200
باحضور شهردار واعضای شورای شهر لار در روز ۴ دی ماه مشاوران کمیته ی بانوان وخانواده شورای اسلامی شهرلار، انتخاب شدند.
عشرت جهاندیده مسئول این کمیته در سخنان کوتاهی قبل ازدستورجلسه گفت: فعال کردن کمسیونهای شورا وانتخاب مشاورین بعنوان بازوان کمکی فکری وتخصصی،ازجمله برنامه های انتخاباتی من بوده است ونیزبه به عدم حضورزنان درطول ۱۰سال گذشته درشورا اشاره کرد وبابرشمردن توانمندیها، مسئولیت پذیری،دقت وظرافت درانجام کاروتعهدبانوان،افزود متأسفانه تاکنون درتصمیم گیریهابه حضورزنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه،توجه نشده ،هرچندکه صرفأ برای کسب آرا درهردوره ازانتخابات بیشتربه یاد زنان می افتند. زنان ما نباید به حاشیه رانده شوند.مطالبات بانوان ما،مطالبات نیمی ازافراداین جامعه است که نباید نادیده گرفته شود.
 
وی همچنین خطاب به شهردار و اعضای شورا گفت:درخواست برای داشتن یک پارک بانوان ویا یک استخر مخصوص بانوان،حداقل درخواستی است که تاکنون داشته اند هرچندکه حق بانوان ما خیلی بیشتر از اینهاست که باید ادا شود.
 
وی افزود: کمیته ی بانوان وخانواده زیرمجموعه ی کمسیون فرهنگی ست و تأکیدنمود که سایرکمسیونهای شورا نیزلازم است هرچه زودترمشاورین خودرا انتخاب نمایندونبایدازاین حق قانونی خودکوتاه بیایند
 
در این جلسه بعداز معرفی ۵گزینه ی پیشنهادی وسوابق کاری  آنان به سئوالات تعدادی ازاعضا پاسخ داده شد.پس ازبحث وگفتگو،به پیشنهاد سایراعضا مقرر شد درجلسه آینده۱۰گزینه به شورامعرفی وبه جای ۳ مشاور با۵ نفرموافقت شود.
 
درجلسه ی دوم شورا جهاندیده بازدرسخنان قبل ازدستور خودبه معرفی کامل ۵گزینه ها ی جدید پرداخت       که پس از رأی گیری ۳نفر  توانستند حدنصاب وآرای لازم راکسب نمایند.
 
مسئول کمسیون بانوان وخانواده ۲سهمیه ی دیگرخودرابه بانوان ورزشکاروهنرمند اختصاص دادکه درآینده به شورامعرفی نماید. درپایان احکام این بانوان ازطرف رئیس شورابه شرح زیرصادرگردید:
 
۱ـ سیده زهراموسوی  ۷رأی
 
۲ـ زیبا معتمد ۶ رأی
 
۳ـ صغری وثوقی ۴رأی
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام