تخریب ۳۳هکتار نخلستان در حریم شهر لار طی ۱۰ سال اخیر
زمان انتشار: 15 مهر 1398 ساعت 05:28:12
تعداد بازدید: 131
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان مهندس سلمان مهرابی مدیریت معماری و شهرسازی این اداره کل در خصوص قطع و نابودی نخلستانهای حریم شهر لار عنوان داشت: حسب وظایف قانونی این اداره کل در نظارت عالیه بر طرحهاي توسعه و عمران، و لزوم برخورد قـانونی بـا تخلفـات صورت گرفته در این زمینه، خصوصـا هرگونه تغییر کاربري غیر مجاز در محـدوده و حریم شهرها، بررسـی هاي متعددي در خصوص تغییر کاربري باغات نخلستانها در برخی از شهرهاي حوزه اسـتحفاظی این اداره کل از جمله شهر لار انجام گرفته است.
وی ادامه داد: زمین هاي زراعی و باغها به عنوان بستر اقتصـاد کشاورزي، رکن تامین امنیت غـذایی جامعه و بخشـی از محیط زیست کشور، از سـرمایه هاي ملی جامعه بوده و بر اسـاس بیانات مقام معظم رهبري، آموزه هاي دینی، فرهنگ ایرانی اسـلامی و قوانین کشوري حفاظت از این عرصه هـا وظیفه اي همگـانی بوده و تخریب و نـابودي زمینهـاي باغی وکشاورزي امري ناپسـند، غیرقانونی و خلاف مصالح جامعه بوده که خسارتی جبران ناپذیر را در پی دارد.
 
مهرابی اظهار داشت: شـهر لار ازجمله شـهرهاي داراي پتانسیل فراوان درزمینه نخیلات می باشد که در طی سالیان گذشته علی رغم خشکسالی هاي متمادي این نخلسـتان ها با شـرایط محیطی سازگاري پیـدا کرده و همچنان زنـده و پایـدار به حیات خود ادامه می دهند، اما متاسـفانه پدیده شوم زمین خواري و سودجویی افرادي خاص باعث شده که این نخلسـتان ها با شدت و حدت زیـادي مورد تعرض و نـابودي قرار گیرنـد که لاجرم نـابودي خـاك، وقوع سـیلاب، فرسـایش از دیگر تبعات نابودي این درختان خواهـد بود.
 
مدیریت شهرسازی و معماری ادامه داد: نتایـج به دست آمـده از بازدیـدهاي میـدانی و بررسـی عکسـهاي مـاهواره اي مـابین سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد کـه مساحتی حدود ۶ هکتار از نخلسـتانهاي واقع در محدوده مصوب شـهر لار و حداقل به میزان ۲۷ هکتار نیز در حریم این شـهر) مجموعا قریب به ۳۳ هکتار( به صورت کامل تخریب گردیده است.
 
سلمان مهرابی ادامه داد: حوزه مـدیریت شـهرسازي و معمـاري این اداره کـل بـا پـایش مسـتمر و بازدیـدهاي میـدانی، تلاش دارد در حد توان بر هر نوع تغییرکـاربري علی الخصوص زراعی و باغی نظارت داشته باشد و ضمن پیشگیری، در صورت وقوع هر نوع تخلفی آن را پیگیری نماید.
 
وی شـناسایی و پیگیري تخلفـات صورت گرفته در این زمینه و اقـدامات قـانونی لازم از طریق انعکاس به مراجع ذي صلاح از اهم اقـدامات این اداره کل است و خاطر نشان کرد: به استناد ماده ۶ قانون«حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» «هر کس عالماٌ و عامداٌ و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد و به حبس جنحه یک تا سه سال و پرداخت جزا نقدی بر حسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن محکوم خواهد شد.»
 
مهرابی در خصوص تبصره های قانونی این گونه تخلفات نیز افزود: در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغ را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد. همچنین مجازات های مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزا نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
 
وی خاطر نشان کرد : شهرداری موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید وعلی رغم اقدامات پیشگیرانه و مکاتبات صورت گرفته با نهادهای ذیربط در این خصوص متاسفانه نتایج مورد انتظار حاصل نشده است که انتظار می رود این موضوع به عنوان یک دغدغه عمومی با کمک عامه مردم مخصوصاٌ انجمن های مردم نهاد به نتیجه مطلوب برسد.
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال