ترانه های محلی در جشن های عروسی شهر لار /1
زمان انتشار: 6 خرداد 1392 ساعت 12:31:32
تعداد بازدید: 4320
- ترانه های محلی بخشی از فرهنگ عامه مردم لارستان کهن است که هننوز برخی از آن ها در ذهن مردم باقی مانده و حتی گاه در مراسم و جشن های ازدواج امروزه نیز بر زبان ها جاری می شود. در زیر برخی از این ترانه ها با فونیتیک و ترجمه فارسی می آید:
 
1- پَس ِقَعلَ، پِشِ قَعلَ کِشتُ کارِذُرَتِ / قَدُ بالای شازدَ دوماد چونِ تَختَ ی ِ نَمَکِ Pase qala ,pešeqala kešto kaār zorate / Qado bālāy šāzda dumā čone taxtay namak فارسی: پشت قلعه وجلوی قلعه زیر کِشت ذرت است/ قدوبالای شازده داماد مانند تکه ای از نمک است.
 
2- مِرِسِرَی گَپ اَما لَشت اُدای با شاغنی / کِ بُخُوی کِ شاد وابوا شازَ دوماد نازنین Mereseray gape ama lašt odāy bā šāqani / Ke boxoy ke šād vābu šaza dumād nāzanin فارسی: درحیاط بزرگ خانه ما نخل لَشت وشاهانی نشسته چه کسی بخورد وشاد شود شازده داماد نازنین
 
3- مِرِسِرَی گَپِ اَما چِ بَهارِ بوخَشِ / شازَ دوماد دَر اَجادا چِ جَوون دِلخشِ Mereserāy qape amā če bāhare buxaše / Šāza dumād dar dā če ajā javune delxaše فارسی: درحیاط بزرگ خاه ی ما چه بوی بهار خوشی پیچیده وشاهزاده داماد از در وارد می شود چه جوان سرحال وخوشحالی است .
 
4- اَما اَلوا مُخَ اَلوای تِکِ تاس / اَما دُت م ُگِرِت از بَندَرَباس Ama alvā moxa alvāy teke tās / Amā dot mo geret az bandarabbās فارسی:ما حلوای درون کاسه را خوردیم ودختراز بندرعباس گرفتیم
 
5- دُکُنِ کَلَبّاس بُلبُلو شُ اِ خُروسو وُ مُرغو ، کَفتَرو شُ اِ وَختِ بَرو دا کوچی تَلَبو بُلبُل مُشاتو اَرزو وَ دَبو بِچی اَیِ مَلَ وا خَیلی ببی بُلبُل مُشاتو اَز خُم بِخِلی وَختِ بَرو دا کوچی تَلَبو چَکلَکِ بی بی پُرِ شَلَبو Dokone kalbbaās bolbolu šoe Xorusu yo morδu kaftaru šo Vaxte baru dā kuči tal abu bobol mošātu arzu vadabu Beči ay mala vā xayli bebi Bobol mošātu az xom bexeli Vaxte baru dā kuči tal abu čaklake bibi pore šal abu فارسی : مغازه کربلایی عباس شیرینی و آبنبات دارند ، وقتی باران می بارد کوچه ها خیس می شوند و آن شیرینی ها ارزان تر می شود. بچه های محله جمع شوید و شیرینی را از خودم بخرید، وقتی باران می بارد کوچه ها خیس می شوند و کفش مادربزرگ پر از شل می شود.
 
 6- دُتو اَز کَیدُنی دِلُش اَ خُت خُتِ وَختِ گَپ بُ اِس دِگَ ن مُنِ خُتِ Dodu az kaydoni deloš a xotxote / Vaxte gap boes dega ne monexote فارسی : دختر از کوچکی دل نگران است و وقتی بزرگ شد دیگر مال تو نیست.
 
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال