تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
امتیازات ویژه لارستان برای  استان شدن
30 شهريور 1390   16:58:56 |   > 
امتیازات ویژه لارستان برای استان شدن

اگرچه صرفا نمی توان بااتکا به عظمت گذشته ها ی دورلارستان و پیشینه غنی آن برای اکنون لارستان به تنهایی حسابی بازکرد اما بااین وجود لارستان بزرگ هنوزهم امتیازاتی دارد که می تواند نردبان ترقی این منطقه درجهات گوناگون شودو لارستان را  تبدیل به یک استان نمونه کند. به اختصار برخی ازاین امتیازات خاص را مرور می کنیم: 1-فرمانداری ویژه: همچنان که می دانیم دربین صدها شهرستان که درکشور وجود دارندتنهاحدود20شهرستان بزرگ وبرتر فرمانداری ویژه دارند ودراستان فارس نیزتنها لارستان ازاین امتیاز برخورداراست ودرواقع چندقدم به مرکزیت قرارگرفتن یک استان جدید نزدیکتر. 2-مرکزیت تجاری درجنوب فارس:اگرسری به بازارها ومیادین دادوستد لار زده باشید به راحتی درمی یابید که روزانه جمعیت زیادی از شهرستانها وبخشهای مختلف (ازجمله بندرلنگه-بستک-زرین دشت- لامرد-مهر-خنج-گراش-اوز-بیرم-جویم-علامرودشت و... ) برای تامین مایحتاج خود مراجعه گسترده دارند واین روند حتی پس از انتزاع بسیاری ازتوابع لارپررنگ ترادامه دارد.. 3-فرودگاه بین المللی:یکی ازراههای پیشرفت ورونق یک منطقه وجود راههای ارتباطی قوی(هوایی ریلی وجاده ای)درآن منطقه می باشد .فرودگاه بین المللی لارستان بنا به تصریح مقامت کشوری ششمین فرودگاه فعال وبزرگ کشوری درامرپروازوخدمات دهی است واگربه نسبت جمعیت بخواهیم بسنجیم حتی حرف اول رامیزند .همچنین متصل شدن لارستان درآینده ای نزدیک به خطوط ریلی کشور وساخت بزرگراههای لاربندرعباس ولارشیراز لارستان رادرموقعیتی استثنایی درفارس قرارخواهدداد.. 4-تعدد شهرک های صنعتی:لار وتوابع بیشترین شهرکهای صنعتی رادربین شهرستان های فارس داراست.وبه گفته مدیرکل صنایع فارس ورئیس اداره صنایع لارستان شهرکهای صنعتی لار بیشترین واحدهای صنعتی راپس ازشیرازدرخودجای داده است. اگرچه جای خالی صنایع سنگین به شدت احساس می شود اماوعده طرحهایی مثل پتروشیمی- نیروگاه برق خورشیدی -منطقه ویژه اقتصادی و..نویدآینده ای درخشان رامی دهند 5-گمرگ لارستان: پس ازگمرک شیراز بازاین گمرک لارستان است که درامرترانزیت کالا به کشورهای مختلف حرف اول رامی زندواین روند پس ازساخت ساختمان جدید وبزرگ آن شتاب بیشتری خواهدگرفت.. 6-دانشگاهها ومراکز آموزش عالی:لارستان ازمعدود شهرهایی است که درآن تنوع دانشگاههاومراکزآموزشی درآن مشهودهست ازجمله دانشکده علوم پزشکی -دانشکده پرستاری-دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر (که اولین دانشگاه کشورمی باشد)-دانشگاه آزاداسلامی-دانشگاه پیام نور-دانشگاه علوم قرانی (که ازمهرماه فعال می شود)-دانشکده فنی حرفه ای-مرکزجهاددانشگاهی لارستان-مراکزآموزشی تیزهوشان(که فقط درشیرازولارفعال هستند)و.. 7-گستره اشتراک زبانی وفرهنگی:اگرچه دست تقسیمات کشوری اعضای لارستان بزرگ راازهم جداساخته است اما چیزی که دراین میان جدایی ناپذیر وفراموش ناشدنی است پیوند عمیقی است که به واسطه اشتراکات زبانی وفرهنگی وفولکلورغنی در میان مردم این دیار وجودداردوهمه مردم این خطه پهناوررا به هم نزدیک وآنهارایک پارچه می سازد ودرسایه این وحدت آینده ای درخشان رانوید می دهد 8-وسعت وتوابع پر شمار:لارستان باوجود تجزیه آن هنوزهم ازنظر وسعت وتوابع دراستان حرف اول رامیزند وبه تنهایی حتی ازچند استان هم پهناورتر می باشد ومچنین دوربودن لارازمرکزفارس ومرکزهرمزگان یک موقعیت استثنایی رابرای خودرقم زده است و... وسایر امتیازات که ذکرآن رابه عهده شماعزیزان می گذاریم  نقشه لارستان کهن درکتب تاریخی موجود درکتابخانه ملیکلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به پايگاه خبري تحليلي صحبت - خبر و تحليل تحولات جنوب ايران می باشد.

آدرس: