تازه های فناوری
 
قابلیت تماس صوتی تلگرام رسما برای کاربران ایرانی فعال شد.
 اولین اپراتور رایتل در لارستان روز چهارشنبه 12 تیر ماه راه اندازی...

 مدیریت مخابرات مرکزنگهداری ارتباطات سیارلارستان درنظردارد...

گفت و گو