عكس
 
فرشید اسماعیلی صبح روز 3 فروردین ماه 96 در چمن اختصاصي باشگاه...
گروه تیاتر خیابانی نسیم کارنوال عیدانه و نمایش خیابانی خود را به  سرای...