عكس
 
به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی  اعضای جوانان سازمان جمعیت...